Thư giãn: Đô nan Trăm và Sổm Cặc là ai ?

Nguyễn Thông FB(TTĐ) – Hội thảo quốc gia hôm nay chúng ta tập trung bàn về giải cứu… tiến sĩ…

– Thưa đồng chí giáo sư tiến sĩ lợn
– Thưa đồng chí tiến sĩ lợn
– Thưa tiến sĩ lợn
– Thưa lợn
– Thưa…

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s