Đời “con” và đời “người”

Ngo Du Trung (TTĐ) — Có đứa lý luận rằng: hồi trước ăn bo bo, bây giờ ăn cơm; hồi trước đi bộ, giờ đi xe; như vậy là tiến bộ, là phát triển rồi, còn đòi gì nữa?

Đòi gì hả? Đòi được làm người. Chứ không phải sống như một con vật chỉ cần được ăn. Nếu cảm thấy thoả mãn vì được ăn, được đi xe thì chỉ mới sống được phần “con”, chưa sống được phần “người”.

Chắc nói thế nó không biết sống đời “con” và sống đời “người” khác nhau chỗ nào.

Hãy nhìn vào những tấm hình dưới đây để thấy chỗ khác nhau:

Sống đời “con” thì phải quỳ lạy bọn cầm quyền, ngay cả với một thằng cán bộ địa phương cắc ké, để có miếng ăn.

Sống đời “người” thì thủ tướng Nhật phải quỳ xuống trước “người” để hỏi người cần gì, muốn gì?

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s